Basel III prinaša bankam spremembe

 

 • Basel III se je razvil kot odgovor na finančno krizo zadnjih let. S svojo uveljavitvijo bo prav gotovo spremenil sliko razumevanja in merjenja tveganj, predvsem pa obsega potrebnega kapitala bank za blaženje različnih bančnih tveganj.

Cilj delavnice

Podrobneje pregledati posodobljena baselska pravila glede kapitalske ustreznosti bank in nova pravila glede likvidnosti bank. Udeležencem bodo predstavljene najnovejše usmeritve za merjenje in upravljanje tveganj, ki jih želi Basel III postopno uveljaviti v naslednjih štirih letih.

 

Kratka videopredstavitev delavnice

Delavnica je namenjena

 • strokovnim delavcem s področja upravljanja s tveganji,
 • zakladnikom,
 • zaposlenim v računovodstvu in interni reviziji ter
 • drugim zaposlenim, ki se želijo seznaniti z novimi standardi upravljanja bančnih tveganj.

Način dela

  Izobraževanje je namenjeno tako udeležencem, ki se že sedaj srečujejo s problematiko in kompleksnostjo novih baselskih standardov, kot tistim udeležencem, ki se želijo z novimi pravili seznaniti, saj se zavedajo njihove pomembnosti in širokega vpliva na poslovanje bank.

  Poleg razlage novih pravil glede kapitala bank, likvidnosti, kapitalskih blažilnikov in likvidnostnih količnikov, ki jih uvaja Basel III, bodo predstavljeni tudi primeri iz bančne prakse tujih bank, ki se na nova pravila že prilagajajo.

 • Vsebina delavnice

  • Basel I in II
  • Basel III kot revizija Basla II
  • Spremembe na področju likvidnosti in kapitala
  • Obveznost izpolnjevanja novih likvidnostnih standardov
   • količnik likvidnostnega kritja (Liquidity Coverage Ratio – LCR)
   • količnik neto stabilnega financiranja (Net Stable Funding Ratio – NSFR)
  • Spremembe na področju kapitala bank
  • Kapitalski blažilniki
   • varovalni kapitalski blažilnik (Capital conservation buffer)
   • proticiklični kapitalski blažilnik (Countercyclical capital buffer)