Novosti, ki jih prinaša CRD IV

 • Nov pravni okvir za boljše in varnejše poslovanje bank temelji na izkušnjah, pridobljenih v finančni krizi, ki je razkrila ranljivosti v pravilih in nadzoru bančnega sistema na celotni evropski ravni. Poglavitni cilj novega enotnega evropskega pravilnika, ki je namenjen izvajanju sporazuma Basel III v EU in bo veljal za vse kreditne institucije in investicijska podjetja, je, da bi povečal prilagodljivost bančnega sektorja EU tako, da bi bil ta sposoben bolje absorbirati gospodarske šoke, hkrati pa zagotavljati, da banke še naprej financirajo gospodarske dejavnosti in rast gospodarstva.

Cilj delavnice

Cilj delavnice je podrobneje pregledati novosti, ki jih prinaša sveženj CRD IV za okrepitev predpisov bančnega sektorja. Udeležencem bodo podrobneje predstavljene novosti na področju opredelitve kapitala, novosti pri kapitalskih zahtevah za posamezna tveganja, novosti na področju likvidnostnega tveganja, pa tudi nova merila za upravljanje tveganj in številni kapitalski blažilniki, ki bodo postopno uvedeni v naslednjih letih.

Kratka videopredstavitev delavnice

Delavnica je namenjena

 • strokovnim delavcem s področja upravljanja tveganj,
 • osebju regulativnega poročanja,
 • zaposlenim v pravni pisarni in službah za skladnost poslovanja,
 • zaposlenim v računovodstvu in interni reviziji,
 • zakladnikom,
 • osebju v spremljavi trgovanja,
 • drugim zaposlenim, ki se želijo seznaniti z novimi standardi upravljanja bančnih tveganj v evropskem bančništvu.

Način dela

  Izobraževanje je namenjeno tako udeležencem, ki se že sedaj srečujejo s problematiko upravljanja in poročanja različnih bančnih tveganj, kapitalskih zahtev in razkritij, kot tudi tistim udeležencem, ki se želijo z novimi pravili šele seznaniti, saj se zavedajo njihove pomembnosti in velikega vpliva na celotno poslovanje bank.

  Poleg razlage novih pravil glede kapitala in kapitalskih zahtev, likvidnosti, finančnega vzvoda, kapitalskih blažilnikov in drugih novosti, ki jih prinaša CRD IV, bodo prikazani tudi primeri prilagajanja na novo regulativo iz prakse.

 • Vsebina delavnice

  • Novosti pri opredelitvi kapitala
  • Novosti pri kapitalskih zahtevah za:
   • kreditno tveganje
   • operativno tveganje
   • tržno tveganje
   • tveganje poravnave
   • tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja
  • Kreditno tveganje nasprotne stranke
  • Velike izpostavljenosti
  • Novosti na področju likvidnosti
  • Finančni vzvod
  • Razkritja s strani institucij
  • Dostop do dejavnosti kreditnih institucij
  • Kapitalski blažilniki
  • Upravljanje institucij in politike prejemkov