Finančni instrumenti in finančni trgi

 

 • Finančni trgi igrajo ključno vlogo v tržnih gospodarstvih. Interakcije med kupci in prodajalci omogočajo določitev cen finančnih instrumentov, ponujajo likvidnost in zmanjšujejo transakcijske stroške. V zadnjih letih so se finančni trgi, tudi zaradi globalne finančne krize, močno spremenili. Mnogi tržni udeleženci so izginili, spremenila sta se obseg in način poslovanja s finančnimi instrumenti. Za uspešnejše poslovanje na teh trgih je zato bolje, če udeleženci dobro razumejo široko paleto finančnih instrumentov, ki so na voljo.

Cilj delavnice

Cilj delavnice je na strukturiran in celovit način predstaviti trenutno delovanje glavnih finančnih trgov in instrumentov.

Začeli bomo s splošnim pregledom aktualnih dogodkov na finančnih trgih, vključno z novimi predpisi, ki so vezani na to področje financ. Ogledali si bomo razloge za gibanja valutnih tečajev in obrestnih mer ter razložili pomen valutnih trgov v mednarodni trgovini. Nato bomo podrobneje spoznali kapitalske trge. Predstavljeni bodo glavni lastniški in dolžniški finančni instrumenti. Na koncu bomo obravnavali še trg izvedenih finančnih instrumentov in osnovne vrste izvedenih instrumentov.

Delavnica je namenjena

 • vodstvu in zaposlenim na področju trgovanja s finančnimi instrumenti, investicijskega bančništva in skrbništva ter spremljave poslov finančnih trgov,
 • borznim posrednikom in upravljavcem,
 • revizorjem,
 • komercialistom,
 • strokovnim delavcem s področja upravljanja tveganj,
 • IT-tehnologom, ki se ukvarjajo z razvojem podpore finančnih instrumentov,
 • začetnikom, ki trgujejo s finančnimi instrumenti,
 • vsem drugim, ki želijo pridobiti nove informacije in znanja s širokega področja finančnih trgov.

Način dela

Delavnica je sestavljena iz teorije trgov in finančnih instrumentov, razprav, kratkih primerov ter vaj.

Predhodno znanje s tega področja ni potrebno. Delavnica je primerna za vse, ki so vsakodnevno vpeti v dogajanja na različnih trgih finančnih instrumentov in bi radi dopolnili svoje teoretično znanje oziroma ga nadgradili s praktičnimi primeri iz realnega življenja.

Udeleženci bodo po delavnici bolje razumeli finančne instrumente in logiko delovanja finančnih trgov, pa tudi povezavo med instrumenti in tveganji.

 • Vsebina delavnice

  • Aktualni dogodki iz svetovnih finančnih trgov
  • Reforma zakonodaje in spreminjanje finančnega okolja
  • Kratka zgodovina razvoja finančnih trgov
  • Pregled glavnih vrst finančnih instrumentov in glavnih trgov
  • Valutni in denarni trg
   • promptni valutni posel
   • depoziti, zakladne menice, komercialni zapisi, potrdila o denarnem depozitu
  • Lastniški finančni instrumenti
   • vloga delnic v financiranju podjetja
   • primarni in sekundarni trg delnic
  • Dolžniški finančni instrumenti
   • glavne značilnosti dolžniških instrumentov
   • državne in podjetniške obveznice
  • Izvedeni finančni instrumenti in terminski trgi
   • značilnosti izvedenih instrumentov
   • vrste osnovnih izvedenih instrumentov in trgov
   • primeri uporabe teh instrumentov