Priprava na MiFID II

 • Zaradi finančne krize so se pokazale slabosti v delovanju in preglednosti finančnih trgov. Dogajanja na finančnih trgih so nakazala nujnost večje regulacije trgov finančnih instrumentov, da bi na ta način povečali njihovo preglednost, bolje zaščitili vlagatelje in utrdili zaupanje. Nova direktiva in uredba o trgih finančnih instrumentov (MiFID II) se bosta začeli uporabljati 3. januarja 2018.

   

  Ali ste že pripravljeni na potrebne prilagoditve in spremembe?

Cilj delavnice

Cilj delavnice je seznaniti udeležence s spremembami, ki se v naslednjih letih obetajo na področju finančnih trgov in trgovanja s finančnimi instrumenti. Na izobraževanju bodo predstavljene spremembe Direktive o trgih finančnih instrumentov (MiFID), ki je v veljavi od novembra 2007 in je delno prenovljena z novo direktivo, delno pa nadomeščena z uredbo (MiFIR).

Delavnica je namenjena

Ta delavnica bo koristna za vsakogar, ki pričakuje, da bodo spremembe MiFID II vplivale na njegovo delo in poslovanje, še posebej pa za:

 

 • vodstvo in zaposlene na področju trgovanja s finančnimi instrumenti, investicijskega bančništva in skrbništva ter spremljave poslov finančnih trgov,
 • revizorje,
 • zaposlene v pravni pisarni,
 • komercialiste,
 • strokovne delavce s področja tveganj in kontrole poslovanja ter
 • vsem drugim, ki želijo pridobiti dodatne informacije o pričakovanih regulativnih spremembah na področju finančnih trgov.

Način dela

Izobraževanje je namenjeno tako udeležencem, ki se že sedaj srečujejo s problematiko in dilemami glede zahtev MiFID oziroma Zakona o trgu finančnih instrumentov, kot tudi tistim udeležencem, ki se želijo seznaniti z novimi pravili, ki jih bo predvsem v poslovanje bank in borznoposredniških hiš uvedel MiFID II.

Poleg razlage nove uredbe in direktive bodo obravnavani tudi primeri iz prakse in spremembe glede na obstoječa pravila, poudarjene pa bodo tudi pomembne novosti, ki se jim bodo morale nekatere finančne institucije prilagoditi v naslednjih letih.

 • Vsebina delavnice

  • Spremembe pri investicijskih storitvah in poslih ter finančnih instrumentih
  • Razvrstitev strank
  • Nove oblike organiziranega trgovanja
  • Izboljšave pri korporativnem upravljanju
  • Obveznost izvršitve naročil pod pogoji, ki so za stranko najugodnejši
  • Večja zaščita neprofesionalnih strank
  • Strožji nadzor nad algoritemskim trgovanjem
  • Povečana preglednost pred in po trgovanju
  • Večja in učinkovitejša konsolidacija podatkov
  • Povečane zahteve za poročanje regulatorjem in strankam o poslih
  • Vloga Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)