Tržna tveganja

 

 • Tržna tveganja so ena od najbolj raziskanih, a hkrati tudi zelo pomembnih elementov finančnih tveganj. Banke in tudi podjetja sprejemajo vse več tržnih tveganj z namenom izboljšanja svoje učinkovitosti. Že od začetka finančne krize pa so organizacije tudi vedno bolj osredotočene na upravljanje teh tveganj. Njihovi obravnavi in zavarovanju namenjajo vse več časa in sredstev.

Cilj delavnice

Na delavnici želimo udeležence seznaniti z okvirjem, ki ga lahko uporabljajo finančne institucije, institucionalni vlagatelji in podjetja za prepoznavanje, merjenje in poročanje tržnih tveganj. Predstavljen bo podroben pregled upravljanja tržnih tveganj, vključno z merjenjem tveganj, sistemom limitov, politik in ključnih kontrol. Po razpravi o posameznih tržnih tveganjih bodo podrobneje predstavljeni tudi instrumenti in metode, ki se uporabljajo za upravljanje posameznih tveganj. Razprava bo podprta s številnimi primeri iz prakse. Ob koncu delavnice bo podrobneje predstavljen koncept tvegane vrednosti (Value at Risk – VaR) kot pomembno sodobno merilo tržnih tveganj.

Delavnica je namenjena

 • strokovnim delavcem s področja upravljanja tveganj,
 • zakladnikom v bankah in podjetjih, ki so vsakodnevno soočeni s tržnimi tveganji pri svojem poslovanju ali pri uporabi različnih strategij financiranja,
 • skrbnikom podjetij in komercialistom, ki ponujajo različne bančne produkte in morajo pri svojem delu svetovati podjetjem glede tržnih tveganj in uporabe najprimernejših rešitev za upravljanje z njimi,
 • trgovcem s finančnimi instrumenti,
 • borznim posrednikom,
 • upravljavcem skladov,
 • zaposlenim v računovodstvu in reviziji,
 • osebju v spremljavi trgovanja,
 • osebju regulativnega poročanja,
 • drugim bančnim uslužbencem, ki jih zanimajo metode obvladovanja tržnih tveganj.

Način dela

Delavnica je sestavljena iz teorije upravljanja tržnih tveganj, razprav, kratkih primerov in vaj. Primerna je tudi za tiste, ki se s tržnim tveganjem vsakodnevno ukvarjajo in bi radi dopolnili svoje znanje z dodatnimi primeri iz prakse. Ob koncu delavnice bodo udeleženci usposobljeni obravnavati in ocenjevati različna tržna tveganja, pa tudi izvesti potrebne omejitve in kontrole. Udeleženci bodo po seminarju bolje razumeli različne vrste tržnih tveganj, ki so prisotne na finančnih trgih, pa tudi postopke in omejitve, ki so potrebni za učinkovito upravljanje z njimi.

 • Vsebina delavnice

  • Uvod v tržna tveganja
  • Kategorije tržnega tveganja
   • valutno tveganje
   • obrestno tveganje
   • tveganje cen delnic
   • tveganje cen surovin
  • Volatilnost
  • Vpliv diverzifikacije na portfelj
  • Tveganje in strpnost do tveganja
  • Obvladovanje tveganj pri valutnem trgovanju
  • Obvladovanje tveganj na denarnem trgu
  • Obvladovanje tveganj pri poslovanju z obveznicami
  • Obvladovanje tveganja pri poslovanju z delnicami
  • Obvladovanje tveganj pri poslovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti
  • Limiti in proces kontrol
  • Kultura in struktura organizacije
  • Uvod v koncept tvegane vrednosti (Value at Risk - VaR)
   • kaj je VaR?
   • ključna vprašanja glede VaR
   • primer izračuna VaR