>
>
>
Novosti v bančni regulativi
Novosti v bančni regulativi
Novosti v bančni regulativi
Ljubljana
Finančno izobraževanje

Novosti v bančni regulativi

375,00 

Datum:

Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Cilj seminarja je seznaniti udeležence z novimi pravili, ki jih je že uvedel Basel III in CRD IV in bodo nadgrajena z Baslom IV.

Compare
Category:

Description

Novosti v bančni regulativi

Cilj izobraževanja je podrobneje pregledati nova pravila, ki jih je že uvedel Basel III (oziroma CRD IV v Evropski uniji) in bodo nadgrajena z Baslom IV. Udeležencem izobraževanja bodo poleg zgodovinskega prikaza razvoja in sprememb zahtev za bančna tveganja skozi Basel I in II, podrobneje predstavljene tudi novosti, ki jih je uvedel Basel III, pa tudi pričakovane prihodnje spremembe. Spremembe pokrivajo praktično celotno bančno poslovanje. Od sprememb pri opredelitvi in velikosti kapitala, novih kapitalskih zahtevah za posamezna tveganja do novosti na področju upravljanja likvidnostnega tveganja, ki jih je že uvedel Basel III. Predstavljeni bodo številni kapitalski blažilniki, ki dodatno krepijo kapitalsko ustreznost bank. Ob koncu seminarja bodo predstavljeni tudi novi standardi, poimenovani Basel IV, ter tudi predlogi nove kapitalske direktive in uredbe (CRR II in CRD V).

Način dela

Izobraževanje je namenjeno udeležencem, ki se že sedaj srečujejo s problematiko upravljanja in poročanja različnih bančnih tveganj, kapitalskih zahtev in razkritij. Poleg tega pa seminar predstavlja dobrodošlo izhodišče za vse, ki se želijo z novimi pravili seznaniti, saj se zavedajo njihove pomembnosti in vpliva na celotno poslovanje bank in bančnega sistema.

Poleg razlage novih pravil glede kapitala in kapitalskih zahtev, likvidnosti, finančnega vzvoda, kapitalskih blažilnikov in drugih novosti, ki jih prinašajo novi baselski standardi, bodo prikazani tudi praktični primeri prilagajanja na novo regulativo.

Interno izobraževanje
Interno izobraževanje

Želite seminar Novosti v bančni regulativi v obliki internega seminarja v vaši organizaciji?

Lažje se bomo pogovorili o perečih težavah in zagatah, ki se vam pojavljajo pri uvajanju zahtevanih sprememb v prakso.

Vsebina seminarja

• Uvod in zgodovina bančne regulative za področje tveganj
• Prvi baselski dogovori: Basel I in Basel II
• Kaj je novega prinesel Basel III in CRD IV?
• Novosti pri opredelitvi in velikosti kapitala
• Novi kapitalski blažilniki
• Novosti pri kapitalskih zahtevah za kreditno, tržno in operativno tveganje
• Tveganje poravnave in velike izpostavljenosti
• Basel III postavi nove likvidnostne standarde: LCR in NSFR
• Finančni vzvod je enostavno, kontrolno merilo tveganj
• Razkritja s strani institucij
• Politike prejemkov vplivajo na apetit do tveganj
• Novosti, ki jih načrtuje Basel IV
• Novi predlogi Direktive o kapitalskih zahtevah (CRR II in CRD V)

Seminar je namenjen:

• osebju regulativnega poročanja,
• strokovnim delavcem s področja upravljanja s tveganji, ki želijo pridobiti celovit pregled nad regulativnimi zahtevami,
• zaposlenim v pravni pisarni in službah za skladnost poslovanja,
• zaposlenim v računovodstvu in interni reviziji,
• zakladnikom in osebju v spremljavi trgovanja,
• drugim zaposlenim, ki se želijo seznaniti z novimi standardi upravljanja tveganj v bančništvu.

Popust za skupine

3 in več udeležencev – 350 EUR / udeleženca

Datum:
Kraj izvedbe: Ljubljana, Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4
Don`t copy text!