Basel III donosi promjene bankama

 

 • Basel III se razvio kao odgovor na financijsku krizu posljednjih nekoliko godina. Svojim stupanjem na snagu sigurno će promijeniti sliku razumijevanja i mjerenja rizika, a posebice opsega potrebnog kapitala banaka za ublažavanje različitih bankarskih rizika.

Cilj radionice

Cilj radionice je detaljnije pregledati ažurirana baselska pravila o kapitalnoj adekvatnosti banaka i nova pravila o likvidnosti banaka. Učesnicima će biti predstavljene najnovije smjernice za mjerenje i upravljanje rizicima koje želi Basel III postupno implementirati u sljedeće četiri godine.

Radionica je namijenjena

 • stručnjacima s područja upravljanja rizicima,
 • rizničarima,
 • zaposlenicima u računovodstvu i internoj reviziji,
 • ostalim zaposlenicima koji bi se željeli upoznati s novim standardima upravljanja bankarskim rizicima.

Način rada

Obrazovanje je namijenjeno učesnicima koji se već susreću s problemima i složenošću novih baselskih standarda, kao i učesnicima koji se žele upoznati s novim pravilima jer su svjesni njihove važnosti i širokog utjecaja na poslovanje banaka.

Osim tumačenja novih pravila o bankovnom kapitalu, likvidnosti, kapitalskim rezervama i likvidnosnim koeficijentima koje uvodi Basel III, biće predstavljeni i primjeri iz bankarske prakse stranih banaka koje se već prilagođavaju na nova pravila.

 • Sadržaj radionice

  • Basel I i II
  • Basel III kao revizija Basela II
  • Promjene na području likvidnosti i kapitala
  • Obaveza ispunjavanja novih likvidnosnih standarda
   • koeficijent likvidnosnog krića (Liquidity Coverage Ratio – LCR)
   • koeficijent neto stabilnog financiranja (Net Stable Funding Ratio – NSFR)
  • Promjene na području kapitala banaka
  • Kapitalske rezerve
   • zaštitna kapitalska rezerva (Capital conservation buffer)
   • kontraciklična kapitalska rezerva (Countercyclical capital buffer)