Likvidnosni rizik

 

 • Likvidnost je sposobnost organizacija da finansiraju povećanje sredstava i ispunjuju dospele obaveze. Osnovna uloga banaka u transformaciji ročnosti kratkoročnih depozita u dugoročne kredite automatski izlaže banke likvidnosnom riziku. Čak bi se moglo reći da gotovo svaka finansijska transakcija ima uticaj na likvidnost. Tržišni potresi, koji su počeli da se događaju sredinom 2007. godine, ponovo su naglasili značaj likvidnosti za funkcionisanje finansijskih trgova i bankarskog sektora. Pre finansijske krize bili smo svedoci aktivnom trgovanju na finansijskim tržištima, finansiranje je bilo na raspolaganju po niskim kamatnim stopama. Zbog finansijske krize je došlo do preokreta pošto je likvidnost praktično isparila.

Cilj radionice

Na radionici želimo da se učesnici upoznaju sa okvirom kojeg koriste banke i preduzeća za identifikaciju, merenje i izveštavanje o likvidnosnom riziku. Na radionici će biti predstavljene različite vrste likvidnosnog rizika, diskutovaće se o potrebama i mogućnostima za finansiranje, prikazani će biti i načini merenja likvidnosnog rizika i novi likvidnosni standardi koje je uveo Bazel III.

Radionica je namenjena

 • rizničarima u bankama i preduzećima koji se svakodnevno suočavaju sa likvidnosnim rizikom u svom poslovanju ili korišćenju različitih strategija finansiranja,
 • zaposlenima na području trgovanja finansijskim instrumentima i investicionog bankarstva,
 • stručnjacima iz oblasti upravljanja rizicima,
 • starateljima preduzeća i komercijalistima tako da mogu bolje da savetuju svoje klijente o likvidnosti preduzeća,
 • zaposlenima u računovodstvu i reviziji,
 • ostalim službenicima u banci koji su zainteresovani za teme sa područja likvidnosti banaka, preduzeća, odnosno likvidnosti finansijskog sistema generalno.

Način rada

  Radionica obuhvata teoriju upravljanja tržišnim rizicima, diskusije, kratke primere i vežbe. Takođe je pogodna za one koji se likvidnosnim rizikom bave svakodnevno i koji bi želeli da dopune svoje znanje sa novostima koje donose novi propisi sa tog područja, kao i novi načini upravljanja likvidnošću koji su posledica novih finansijskih instrumenata i veće međusobne veze između tržišta, učesnika i instrumenata. Učesnici će nakon radionice bolje razumeti likvidnosni rizik, kao i načine i limite koji su neophodni za efikasno upravljanje njime.

 • Sadržaj radionice

  • Definicija likvidnosnog rizika
  • Likvidnosni rizik finansiranja
  • Uloge i odgovornosti u razvoju strategije i politika za upravljanje likvidnosnim rizikom
  • Centralizacija u poređenju sa decentralizacijom upravljanja likvidnošću
  • Prognoziranje, merenje i praćenje potreba za finansiranje
  • Ocena mogućnosti finansiranja
  • Merenje i praćenje likvidnosti sredstava
  • Kriterijumi likvidnosnog rizika i likvidnosni limiti
  • Pincipi dobrog upravljanja i nadzora likvidnosnog rizika
  • Obaveza ispunjavanja novih likvidnosnih standarda