Devizni i kamatni rizik u preduzećima

 

 • Upravljanje deviznim i kamatnim rizikom potrebno je rešavati u odnosu na celokupnu bilansu preduzeća, buduće novčane tokove i u odnosu na njegovo finansijsko stanje. Upravljanje mora da obuhvata celokupan dug preduzeća, denominaciju i dospeće pojedinih kredita, kako sa fiksnom, tako i sa promenljivom kamatnom stopom, očekivanja o budućim kamatnim stopama, a važnu ulogu ima i likvidnost sredstava.

Cilj radionice

Na radionici će biti predstavljeni načini za identifikaciju i merenje kamatnog i deviznog rizika u preduzećima te šta je smisao upravljanja bilansom preduzeća. U drugom delu radionice će biti predstavljeni instrumenti koji omogućavaju zaštitu ovih rizika, detaljnije će biti prikazane i razlike među njima, kao i prednosti pojedinih instrumenata. Na kraju radionice će biti predstavljeni dodatni praktični primeri zaštite.

Radionica je namenjena

 • finansijskim direktorima u preduzećima,
 • rizničarima u preduzećima,
 • stručnim radnicima sa područja upravljanja rizicima,
 • zaposlenim u računovodstvu i reviziji koji žele da prodube svoja znanja o finansijskim instrumenitima,
 • poverenicima preduzeća u bankama.

Način rada

Radionica se sastoji iz teorije upravljanja rizicima, diskusija, kratkih primera i vežbi. Prikladna je i za one koji se deviznim i kamatnim rizikom bave svakodnevno te bi želeli da dopune svoje znanje dodatnim primerima iz prakse. Na kraju radionice će učesnici biti sposobni da ocenjuju rizike, kao i da poduzmu akcije za štitenje tih rizika. Nakon seminara će bolje razumeti postupke i ograničenja, potrebna za efikasno upravljanje rizicima.

 • Vsebina delavnice

  • Uvod u rizike
  • Identifikacija i merenje kamatnog i deviznog rizika u preduzećima
  • Upravljanje bilansom preduzeća
  • Oblikovanje politike upravljanja deviznim i kamatnim rizikom
  • Proces upravljanja rizicima
  • Instrumenti za zaštitu deviznog rizika:
   • terminski poslovi
   • valutne opcije
  • Instrumenti za osiguranje kamatnog rizika:
   • zamene kamatnih stopa (IRS)
   • kamatne opcije
  • Prednosti i nedostaci pojedinih instrumenata
  • Prikaz dodatnih praktičnih primera zaštite