Upravljanje investicijama i bihevioralne finansije

 

 • Prema savremenoj portfolio teoriji je cilj izbora portfolija taj, da izgrađujemo takav portfolio koji će maksimirati očekivane prinose u skladu sa individualno prihvatljivim nivoima rizika. Kod izbora portfolija nam pomažu i modeli, sa kojima kvantitativno definišemo »očekivane prinose portfolija« i takođe »prihvatljive nivoe rizika« te na taj način izaberemo optimalan portfolio. Investiciona uverenja uključuju sve ono što znamo ili mislimo da znamo, o tome kako određene investicije stvaraju prinose. Zato se prilikom donošenja odluka o investicijama moramo osloniti i na uverenja. Ona se iskazuju u praktično svakoj investicionoj odluci, međutim vrlo retko su eksplicitno izražena.

Cilj radionice

Na radionici želimo da upoznamo učesnike sa različitim odlukama u vezi sa raspoređenjem i upravljanjem investicijama, te sa razumevanjem očekivanih prinosa i rizika. Kompleksna priroda finansijskih tržišta zahteva od finansijskih profesionalaca da crpe sa područja statistike i ekonometrije kako bi na taj način opisali kretanje cena instrumenata i prinosa te dobili razuman osećaj za rizik.

Postoje takođe i investicione strategije koje koriste teorije i koncepte koji proizilaze iz oblasti psihologije. To je područje bihevioralnih finansija (Behavioral finance).

Radionica je namenjena

 • trgovcima akcijama,
 • berzanskim posrednicima,
 • trgovcima sa finansijskim instrumentima,
 • menadžerima fondova,
 • stručnjacima sa područja upravljanja rizicima i računovodstv,
 • rizničarima,
 • bankarskim komercijalistima.

Način rada

  Radionica je sastavljena iz teorije upravljanja investicijama i bihevioralnim finansijama, diskusija, kratkih primera i vežbi.

  Pogodna je i za one koji se upravljanjem investicijama bave svakodnevno pa bi želeli da svoje znanje dopune sa dodatnim analitičkim sredstvima, kao i sa novim načinima shvatanja investicija, kao što je recimo područje bihevioralnih finansija. Ovo područje je još uvek relativno mlado i ne tako šire poznato investicioni javnosti.

  Učesnici će nakon radionice bolje razumeti različite aspekte, koji treba da se uzimaju u obzir prilikom investiranja, i postupke za određivanje očekivanih prinosa i rizika pojedine investicije.

 • Sadržaj radionice

  • Izbor portfolija
   • merenje očekivanog prinosa portfolija
   • merenje rizika portfolija
   • diversifikacija portfolija
  • Modeli za vrednovanje sredstava
   • CAPM
   • APTM
  • Kvantitativni pristup kod upravljanja investicijama
  • Investiciona uverenja
  • Šta su bihevioralne finansije
  • Psihologija rizika
  • Dugoročne investicione strategije
  • Izvođenje investicionih strategija — umetnost i nauka o investiranju